Přeskočit navigaci

Stanovy

Článek I. - Základní ustanovení

Název občanského sdružení je INTEGRACE o.s. (dále jen sdružení)
Sídlo sdružení je Horáčkova 1211/13, 140 00 Praha 4

Sdružení INTEGRACE je občanským sdružením, založeným ve smyslu zákona č 83/1990 o sdružování občanu, v platném znění, a právnickou osobou ve smyslu §2 odst 3 citovaného zákona s působením na celém území České republiky.


Článek II. - Cíle sdružení

Cílem a posláním sdružení je všemi dostupnými formami přispívat k vytváření podmínek pro plnohodnotné začleňování zrakově postižených osob do společnosti, zejména napomáhat překonáváním, bariér, vyplývajících ze zrakového handicapu, odstraňování informačního deficitu zrakové postižených osob a všemožně vytvářet podmínky pro zvyšování zaměstnanosti zrakově postižených, nebo aktivně vytvářet pracovní místa.

Svých cílů a poslání sdružení dosahuje zejména:

 1. šířením a propagací informací o zrakově postižených
 2. zajišťováním vývoje, výroby a distribuce kompenzačních pomůcek
 3. výcvikem vodících psů pro nevidomé se všemi doprovodnými službami, jako je
 4. zaškolovaní a zácvik k lientů, poradenské služby apod.
 5. pořádáním propagačních a benefičních akcí ve prospěch činnosti sdružení
 6. provozem Centra pomoci zrakově postiženým na adrese Slavíkova 23, 120 00 Praha 2
 7. vývojem speciálního softwarového vybavení pro zrakově postižené
 8. zajišťováním odborných kurzů
 9. digitalizací odborných textů,literatury a notového materiálu a provozem elektronické digitální knihovny.
 10. digitalizováním zvukových nahrávek literatury určené zrakově postižené veřejnosti
 11. spoluprací s podobně zaměřenými zahraničními organizacemi
 12. sledováním a aktivními postoji ke stávající a navrhované legislativě týkající se zdravotně postižených a související problematiky v ČR
 13. individuálním servisem, údržbou speciálního HW a SW a provozem poradenské telefonní linky
 14. poradenstvím pro držitele vodicích psů.


Článek III. - Členství

Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let nebo právnické osoby, souhlasí-li s cíli sdružení.

Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí výkonné rady sdružení na základě písemné přihlášky.

Členství ve sdružení zaniká:

 1. dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výkonné radě
 2. u právnické osoby dnem jejího zániku podle příslušných předpisů
 3. u fyzických osob úmrtím člena.
 4. vyloučením

Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy sdružení, nebo jiným způsobem opakovaně porušuje cíle sdružení. O vyloučení člena rozhoduje výkonná rada sdružení dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Proti rozhodnutí výkonné rady sdružení se může dotčený člen odvolat k valné hromadě sdružení, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ze sdružení.


Článek IV. - Práva a povinnosti členů

Člen sdružení má právo:

 1. být včas informován o konání valné hromady sdružení
 2. účastnit se jednání a rozhodování valné hromady sdružení
 3. být informován o činnosti sdružení
 4. vystoupit ze sdružení

Člen sdružení je povinen:

 1. dodržovat stanovy sdružení a podílet se svou činností na dosahování cílů sdružení
 2. platit včas a řádně členské příspěvky.


Článek V. - Orgány a statutární orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada sdružení
 2. výkonná rada sdružení
 3. předseda sdružení
 4. místopředseda sdružení


Článek VI. - Valná hromada sdružení

Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi jeho členy. Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává jí písemně předseda, nebo místopředseda sdružení. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů sdružení. Nesejde-li se nadpoloviční většina, musí být do 15 dnů svoláno nové zasedání valné hromady. Toto nové zasedání je způsobilé usnášet se bez ohledu na počet přítomných. Platné je rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není těmito stanovami určeno jinak.

Valné hromadě přísluší zejména:

 1. rozhodovat o změnách stanov
 2. schvalovat plán činnosti sdružení na kalendářní rok
 3. rozhodovat o výši a druhu členských příspěvků a termínu jejich splatnosti
 4. volit a odvolávat členy výkonné rady sdružení
 5. rozhodovat o zániku sdružení
 6. rozhodovat o všech věcech, které si vyhradí, pokud nejsou těmito stanovami převedeny na jiné orgány


Článek VII. - Výkonná rada sdružení

Výkonná rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.

Výkonná rada má nejméně tři členy, nejvíce devět členů. Funkční období členů výkonné rady je tříleté.

Výkonná rada se schází nejméně třikrát ročně a svolává jí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.

Do působnosti výkonné rady patří zejména:

 1. koordinovat činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady
 2. vydávat interní předpisy sdružení
 3. zajišťovat administrativní chod sdružení a vedení účetnictví
 4. dbát o řádné hospodaření

Výkonná rada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů. Pokud není těmito stanovami určeno jinak, je platné rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
V případě, že počet členů výkonné rady klesne pod tři členy, kooptují zbývající členové na nejbližším zasedání nového člena výkonné rady, a to až do doby konání další valné hromady.


Článek VIII. - Statutární orgány sdružení

Statutárními orgány sdružení jsou předseda a místopředseda výkonné rady sdružení. Každý z obou jedná navenek za sdružení zcela samostatně. Každý samostatně také za sdružení podepisuje.


Článek IX. - Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří zejména:

 1. členské příspěvky
 2. výnosy majetku sdružení
 3. dary fyzických nebo právnických osob
 4. dědictví
 5. granty, dotace, subvence apod.

Majetek sdružení lze použít pouze v souladu se stanovami sdružení. Při jejich využívání je nutné postupovat s maximální hospodárností. Sdružení je oprávněno ze svého majetku hradit výdaje, související s jeho činností. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok sdružení je totožný s rokem kalendářním.


Článek X. - Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením. O zániku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů. V případě likvidace valná hromada na svém posledním zasedání určí likvidátora. Veškerý zbývající majetek po zániku sdružení bude bezplatně převeden na jiný subjekt, sledující stejný nebo obdobný cíl, k němuž tento subjekt vznikl.


Článek XI. - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou a do 15 dnů od jejího schválení musí být oznámena ministerstvu vnitra.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra ČR.


V Praze dne 12. 2. 2009

JUDr. Přemysl Donát - místopředseda

Tibor Kikta - předseda

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb