Přeskočit navigaci

Výroční zpráva o činnosti Integrace o.s.
Zpráva zahrnuje všechny oblasti činností za rok 2009.

Centra pomoci zrakově postiženým při občanském sdružení Integrace

Elektronická knihovna a periodika pro nevidomé

Oddělení elektronické knihovny pokračovalo v digitalizování knih, které si zájemci převádějí do svých mluvících počítačů. Přírůstek do knihovny činil1.200 titulů.

Ve spolupráci s knihovnou K.E.Macana pokračovala digitalizace zvukových nahrávek načtených předními českými herci, do formátu MP3. Počet nahrávek dosáhl čísla 752.

Na těchto činnostech se podílelo celkem 80 nevidomých zaměstnanců, kteří byli rekvalifikování v našich kurzech.

Neinvestiční dotaci pro tento projekt z programu Podpora veřejně účelných aktivit zdravotně postižených schválil Vedoucí úřadu vlády ČR a podílí se i MŠMT ČR.

V roce 2009 bylo vydáváno 6 ks občasníku s názvem Pomocník, v prosinci jsme začali vydávat zvukový magazín pro děti Beránek. Zvukového literárního měsíčníku Polyfémos bylo vydáno 12ks + sborník z 1.ročníku Polyfémovy literární soutěže.

Na základě uzavřené dohody předáváme měsíčně 20 ks zvukového magazínu pro děti Beránek a 20 ks zvukového literárního měsíčníku Polyfémos do hlavní pobočky Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze a ta zajišťuje distribuci do svých poboček.Do Knihovny J. Mahena v Brně posíláme 5 ks zvukového magazínu po děti Beránek a 5 ks zvukového literárního měsíčníků Polyfémos.

Na finančním zajištění magazínu Beránek se podílí program Nadace O2 „Regionální granty „ a literární měsíčník Polyfémos je dotován z prostředků programu Podpora veřejně účelných aktivit zdravotně postižených, schvaleným Vedoucím úřadu Vlády ČR.

Výcvik vodících psů.

Program výcviku je přizpůsoben schopnostem, možnostem a aktuálním potřebám klienta. V průběhu výcviku je pes v rodině cvičitele, který nese plnou zodpovědnost za dovednosti, zdravotní stav a chování psa. Cvičitel většinou spolupracuje při výcviku psa i s klientem.

Závěrečné zkoušky vodících psů jsou prováděny v Praze, iv místě bydliště klienta. V roce 2009 bylo klientům předáno 5 vodících psů.

Projekt „Ven ze tmy“ – elektronická orientační pomůcka pro nevidomé.

V únoru 2009 byla zahájena práce na I.etapě projektu“Ven ze tmy „-elektronická orientační pomůcka pro nevidomé. Smyslem této pomůcky je umožnit nevidomému bezpečný a samostatný pohyb v neznámém prostředí.

Za podpory hlavního sponzora Nadace Vodafone a aktivní spolupráce ze strany vědeckých a vývojových pracovníků Katedry kybernetiky FEL ČVUT , AV ČR a Tyfloservisu se podařilo úspěšně dokončit I.etapu projektu .

V I.etapě projektu byla vybrána vhodná technologie a určen způsob detekce překážek a předávání informace nevidomému uživateli. Dále byl navržen směr realizace .

Na tiskové konferenci 15.7.2009 byl zástupcům sponzorů, televize, tisku a rozhlasu předložen výsledek ukončené I.etapy

II.etapa – výroba funkčního vzorku , byla zahájena v souladu s časovým plánem na konci roku 2009a na jejím finančním zajištění se podílí hlavní sponzor Nadace Vodafone, Magistrát hl.m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví, VZP pobočka Praha, NET4GAS, a.s.

Projekt „Integrace zrakově postižených dětí a studentů do školského systému

Cílem projektu je vytvořit školící a poradenský systém pro pedagogické pracovníky a další osoby podílející se na výchově a edukaci těžce zrakově postižených dětí .

Hlavním výstupem projektu bude akreditovaný kurz,který přispěje ke zkvalitnění vyučovacího procesu zrakově postižených dětí.

V prvním monitorovacím období projektu probíhalo administrativní zajištění a příprava publicity projektu, mapování trhu výukových pomůcek mechanických i elektronických, stávajících odečítacích programů., Příprava podkladů pro výuková skripta a osnovy propagace.

Ve druhém monitorovacím období byl ukončen výběr vhodného odečítacího softwaru pro internet a pokračoval průzkum trhu v oblasti výukových pomůcek a příprava výukových skript a osnov.

Projekt byl spuštěn v srpnu 2009 a je spolufinancován z ESF a rozpočtu ČR.

Datové technologie pro zrakově postižené II – Školení a poradenství ve využívání moderních datových technologií pro zrakově postižené.

Cílem projektu je zajistit školení a poradenství ve využívání moderních datových technologií pro zrakově postižené. Projekt navazuje na obdobný projekt z loňského roku, byl však částečně modifikován.

V letošním roce byl zvýšený zájem o kurzy screenreaderu pro PC, pro mobilní telefony a ovládání jednotlivých. Aplikací jako např. FineReader.

V kurzech pro práci se zálohovacím systémem Pako,bylo proškoleno 12 osob. V kurzech práce s Windows XP – základy práce s PC bylo proškoleno 8 osob a kurzů zaměřených na ovládání programů Screeanderů, Hal,Lunar Plus a Supernova se seznámilo 15 osob.

Poradenská služba

I v roce 2009 probíhala již v předchozím období zavedená poradenská činnost pro uživatele digitálních čtecích zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem a mluvicích telefonů – celkem bylo zodpovězeno 526 dotazů z oblasti počítačů a jiných zvukových zařízení a 496 osob si vyžádalo telefonické poradenství v oblasti mobilních telefonů..

Správa a servis hardweru a softweru - Výjezd za zákazníky.

Počet výjezdů za zákazníky se zrakovým postižením vzrostl, především z důvodů reinstalací systémů u zákazníků,zde jsme plně uplatnili zálohovací systém PAKO, vyvinutý naší organizací.

Bylo uskutečněno 94 výjezdů.

Projekt byl dotován z prostředků programu Podpora veřejně účelných aktivit zdravotně postižených, schvaleným Vedoucím úřadu Vlády ČR.V Praze 20.května 2010
JUDr. Přemysl Donát

Statutární zástupce
Integrace o.s.
Slavíkova 23
120 00 Praha 2
Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb