Přeskočit navigaci

Výcvik vodicích psů pro nevidomé

Od roku 2000 pracuje pod hlavičkou občanského sdružení Integrace skupina zkušených cvičitelů vodicích psů pro nevidomé, která přijala jednotnou metodiku práce se psy a klienty. Cílem pracovního týmu je dosáhnout co největší spokojnosti klientů, při maximálně hospodárném využívání finančních prostředků, vynakládaných na celý výcvikový proces. K dosažení stanovených cílů se náš cvičitelský tým řídí následujicími principy:

  1. Klienta považujeme za rovnocenného partnera. Proto se snažíme vyhovět jeho přáním a požadavkům z hlediska plemene, pohlaví, povahových vlastností a dovedností vodicícho psa. Pokud jsou přání a požadavky klienta nerealistické, snažíme se mu  poradit a rozumnou argumentací usměrnit jeho představy. Práce s klientem není spoutána pevně stanoveným programem, nýbrž vychází ze schopností, možností a aktuálních potřeb klienta. Často klientovi umožňujeme aktivní účast na výcvikovém procesu. Týká se to zejméná těch klientů, kteří již mají s vodicími psy zkušenosti a kteří takovou účast na výcviku vítají.
  2. Štěňata vybíráme ve věku 2 až 12 měsíců. Výběr je řízen přísnými zdravotními a povahovými kritérii, přičemž více spoléhame na odborné posouzení našich pracovníků, než na genetické předpoklady, které mohou být velmi nevyzpytatelné. I když se vyřazování psů v přípravné fázi nevyhneme, je při tomto systému výběru mnohem méně časté, než kdybychom provozovali cílený chov pro vlastní potřebu, který považujeme za ekonomicky neefektivní. Nedomníváme se, že výše vynakládaných finančních prostředků musí být zákonitě přímo úměrná kvalitě výsledků.
  3. V průběhu výcviku jsou psi umístěni v rodinách a bytech cvičitelů, kteří nesou plnou zodpovědnost za dovednosti, získané v průběhu výcviku, zdravotní stav a ukázněné chování vodicích psů. V průběhu výcviku cvičitelé spolupracují a vzájemně si posuzují dosažené výsledky. V závěrečné fázi jsou schůzky cvičitelů s vedoucími pracovníky četnější, aby bylo objektivně posouzeno, kdy je pes způsobilý absolvovat závěrečnou zkoušku vodicího psa. Standardní doba výcviku je šest měsíců, v odůvodněných případech se však může protáhnout až na devět měsíců.
  4. Závěrečné zkoušky vodicích psů jsou prováděny v Praze, nebo v místě bydliště klientů za účasti pracovníků místních sociálních úřadů a jiných organizací, provozujících výcvik vodicích psů.
  5. Délka předávání vodicích psů je stanovena podle komunikačních, motorických a orientačních schopností klientů Při předávání je klient veden k tomu, aby byl schopen psa dokonale ovládat, vnímat a předpokládat jeho chování. O zdravotní péči, hygieně a výživě psa je poučen nejen klient, ale také jeho rodina.

Po odjezdu předávajícího cvičitele má klient kdykoliv možnost případné problémy konzultovat, nebo si vyžádat návštěvu cvičitele. Následné poradenství se týká také zdravotního stavu psa, obstarávání krmiva, nebo možných problémů s veřejností v místě bydliště klienta. Pokud se klient dostane do nesnází, pro které se přechodně nemůže o psa postarat, zabezpečíme pro jeho psa přechodnou péči.

Hlavním cílem našeho výcvikového pracoviště je dosáhnout samostatné mobility naších klientů, zejména při cestách do zaměstnání a posílit tak jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. Pokud je nový majitel vodicího psa nezaměstnán, má schopnosti a vůli pracovat, máme možnost řešit jeho situaci prostřednictvím programů našeho Centra pomoci zrakově postiženým. Jsme přesvědčeni, že celková integrace zrakově postižených z hlediska mobility a pracovního zařazení je pro jejich život mnohem účinnější než pořádání rekondičních pobytů a soutěží. Zmíněné aktivity nepodceňujeme, naše organizace je však zaměřena na efektivní služby, zkvalitňující život zrakově postižených, nikoliv na trávení jejich volného času.

Zpět před navigaci
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍ ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ ČR
Copyright © Integrace o.s. 2019 Design and code by Joskaweb